plen
Osiedle Bison-Bial

Studium programowo – przestrzenne wielofunkcyjnego osiedla

Lokalizacja: Białystok, ul. Łąkowa - tereny Bison-Bial 

Powierzchnia: 302.345 m²

Projekt: 2008

Autorzywe współpracy z PW Arkon: Jan Kabac – PW Arkon  Anna Pszonak  Bogdan Pszonak  Joanna Jarczewska – PW Arkon  Joanna Krysiewicz  Rafał Kiszko - makieta

 

Projekt wpisuje się w tendencję rewaloryzacji terenów poprzemysłowych położonych w śródmieściu miasta. Opracowanie obejmujące teren o powierzchni 8,6 ha położony w strefie śródmiejskiej miało na celu określenie maksymalnych możliwości inwestycyjnych.

Kompozycja opiera się na dwóch przecinających się prostopadle osiach utożsamionych z przestrzeniami publicznymi o odmiennych charakterach. Kierunek łączący śródmieście z przystankiem kolei podmiejskiej, skupia funkcje usługowo-handlowe o charakterze lokalnym i ponadlokalnym. Kierunek wschód-zachód, dopełniający układ terenów zielonych w najbliższym sąsiedztwie, został skojarzony z funkcjami kultury, sportu i rekreacji. Obszarowi temu przypisano funkcje ponadlokalne oraz wyróżniający się sposób kształtowania form architektonicznych. Proponowana struktura przestrzenna powstała w wyniku połączenia systemu zabudowy kwartałowo – brzegowej i systemu zabudowy punktowej. W wyniku tego połączenia otrzymano hybrydę, która z jednej strony jasno wyznacza przestrzenie publiczne i półprywatne wnętrza kwartałów, z drugiej strony – o sylwecie i charakterze zespołu decydują punktowce. Innowacyjne podejście pozwoliło na osiągnięcie wysokiego współczynnika zabudowy przy utrzymaniu dużej powierzchni biologicznie czynnej.

Projekt był prezentowany na IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Mieszkanie XXI wieku jako przykład zabudowy o bardzo wysokim współczynniku przy dużej powierzchni ogólnodostępnych przestrzeni zielonych.

 

info